اربعين

    ((مصيبت اربعين))

اربعين آمد و اشكم زبـصر مـي آيـد         گـوئـيـا زيـنـب محزون ز سفر مي آيد

باز كرببلا شيون شـيني بـر پـا ســت         كــز ا سيـران ره شـام خبـر مـي آيـد

رودرودي شنوم از طرف شـام مـگـر         ام لـيـلا بــسـر نـعـش پـسـر مـي آيد

كاش مي داد كسي بر علي اكبر پيغام      كاي جوان مادر پيرت ز سفري  مي آيد

 گر علـي بيشـيـر بـدانـدكـه ربـاب  با دو پستان پـر از خـون جگر  مي آيد       

اي صبا گوي به عباس كه از جا برخيز      ام كـلثـوم تـو خـم گشته كمر مي آيد

((صامتا ))از چه نگفتي بـه سر قبر حسين

عابدين خون جگر و ديده ي تر مي آيد

التماس دعا.....

زنده ياد صامت بروجردي

به چاپ رسيده در كتاب

كليات صامت بروجردي

                                                           ((سلام ما))  

سلام ما، سـلام مـا، شهـا به كربـلاي تو            سلام ما، سلام ما، به قبر با صفاي تو

سلام ما، سـلام ما،به شوكت و جلال تو           سلام ما،سلام ما،به روي بي مثال تو

سلام ما، سلام مـا،بـه لـالـه هاي پر پرت       سلام ما ، سلام ما،به اكبر و به اصغرت

سلام ما ، سلام ما،به لحظـه ي وصـال تو         سلام ما، سلام ما ،به راه بي زوال تو

مران مرا زكوي خود تمام من خداي تو     زكوي با صفاي تو كجا رود گداي تو

نموده مست و بي خودم شميم مهر روي تو   به جان عاشقان زده شرر مي سبوي تو

حبييب من، طبيب من،قرار جان ما تويي

به درد سينه سوزما شفا تويي دوا تويي

التماس دعا....

علي حسين عزيزي

                                                       

                                                        ((بوي اربعين))

زنيد بر سينه و برسر عزيزان اربعين آمد    كـه جـابـر بـر سـر قبر امام سومين آمد

درآن دشت بلا آيد نواي كاروان غم      گمانم زينب مظلومه در آن سرزمين آمد

كنارعلقمه آيدصداي ناله اي برگوش گمانم ام كلثوم است كه با حال حزين آمد

نواي رودرودآيد سر قبر علي اكبر       گـمـانـه ام لـيـلـا مـادر آن نـازنـين آمد

زني بينم بپا كرده عزاي حضرت قاسم    بـٌوًدنـجـمـه كنار تربت آن مه جنين آمد

رباب ازسوزدل ريزد زچشمانش سرشت غم  سر قبر علي اصغر به احوال غمين آمد

نه تنها زائر قبر برادر زينب كبري است    زجـنـت فـاطمه هم با امام المتقين آمد

پي پا بوسي خون خدا در كربلا امشب        پـيـمـبر بـا تـمـام انبيا و مرسلين آمد

خوش آن روزي كه بنويسند به دفتر خانه ي تقدير

((غـلامـي))بـر سـر قـبـر امـــام الـعـزمـيـن آمـد

التماس دعا...

رحمان غلامي

                                                  

                                                   ((نوحه ي اربعين))

چو مرغاني بسته بال وحزين امشب اي دل من نوحه خواني كن

عــزاداري در فـراق رخ آن يـگـانـه مـه آسـمـانـي كـن

بٌوًد شـام اربعـين امـشـب

شده با غم دل قرين امشب

آه و واويلا   آه و واويلا

دلا امـشب هـمـرهـي بنـمـا بـا سـكـيـنـه و با زينب كبري

ببار اشك غم به دامن من خود بي امـان زغم يوسف زهرا

بٌوًد شـام اربـعيـن امـشـب

شده با غم دل قرين امشب

آه و واويلا     آه و واويلا

چهل روز است از برادر خود زينب از غم دوران جدا مانده

چهل روز است از جفـاي عـدو دل شكسته وبي آشنا مانده

بٌوًد امشب گاه وصل حسين با سكينه و با زينب وسجاد

كند زينب با برادر خود شكوه ها زغم وسختي وبيداد

بٌـوًد شـام اربـعـين امشب

شده با غم دل قرين امشب

آه و واويلا      آه و واويلا

چسان گويد بانوي دوجهان كز فراق تو بر ما چه افتاده

زسوز غم در خرابه ي شام دختر تو غريبانه جـان داده

((عزيزي))امشب زبانه كشـد شـعـله هازدل كـاروان غم

گرفته رنگي ز درد وفغان از فراق حسين چهره ي عالم

بٌوًد شام اربعـيـن امـشـب

شده با غم دل قرين امشب

آه و واويلا    آه و واويلا

التماس دعا....

علي حسين عزيزي

                                             ( (رحلت حضرت محمد«ص»))

                                  

بناليد اي عزاداران كنون با حالت مضطر

كنيد از ديده جاري خونٍ دل از كهتر ومهتر

بٌوًدامروز رحلت خير البشر ياران

كنيد از دل فغان هر دم زنيد دست اٍلًم بر سر

پي ترويج اين دين مبين پيوسته دردوران

چه زحمتها كشيد و خون دلها خورد آن سرور

گهي از قهر افكندند از دوشش عبايش را

گه از بام و درش افشانده بر سر خاك وخاكستر

بگفتا فاطمه هست از تن من پاره اي مردم

شفيع امت عاصي بٌوًداندر صف محشر

شها بنما حمايت در قيامت از من ((محزون))

خدا را گير دست اين زپا افتاده ي مضطر

التماس دعا....

زنده ياد حاج غلام حسين طبر خوني((محزون))

به چاپ رسيده در كتاب بيت الاحزان

                                          

                                           ((نوحه امام حسن مجتبي«ع»))

ياران دوباره وقت عزا شد

زهرا عزادار امام مجتبي شد

زهر ستم زد آتش سوزان بجانش

از پا فتاده و همچون اندر نوا شد

آه از دمي كان غمديده زينب

نالان ببالينش به چشم پر بكاشد

بر سينه و سر زد دست ماتم

از كف عنان طاقت و صبرش رها شد

خاك يتيمي از جور دوران

آخر به فرق قاسم نوكد خدا شد

در مـاتــم آن شــاه جــگــر خــون

((محزون)) چو ني صبح و مسا اندر نوا شد

                                                                                                                 

                                                                                                                  التماس دعا...

زنده ياد حاج غلام حسين طبر خوني((محزون))

به چاپ رسيده در كتاب بيت الاحزان

((مرثيه امام رضا«ع»))

دلا به كوي غريبان چـرا گـذر نـكـنـي

چرا به حال غريبان تو ناله سر نكني

به حال زار و رضاي غريب وبـيكس ويار

چرا روانه تو خون دل از بصر نكني

چرا به ماتم او دست غـم به سـر نـزنـي

براي تير اٍلًم سينه را سپر نكني

چه كرده بود رضا با تو آخر اي مامون

چرا ز داور روز جزا حذر نكني

زپا فتاده چو از سوز زهر كين گـفـتـا

صبا چرا پسرم را كنون خبر نكني

بگو تقي به كجـايي بـيـا بـه بـالـيـنـم

چرا ز حال پدر جستجو پسر نكني

زمحنت و غم سلطان دين رضاي غريب

بناله روي چو ((محزون))به بحر و بر نكني

                                                                                                                  

                                                                                                                    التماس دعا...

زنده ياد حاج غلام حسين طبر خوني((محزون))

                                                                            به چاپ ر سيده در كتاب بيت الاحزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 47 بازدید
محمد برجیان

سلام آقای زنده دل اگر شما میدانید که کتاب بیت الاحزان را از کجا می شود خرید به من یک پیام بدهید تا من با شما تماس بگیرم09355495476 با تشکر

محمد برجیان

سلام آقای زنده دل اگر شما میدانید که کتاب بیت الاحزان را از کجا می شود خرید به من یک پیام بدهید تا من با شما تماس بگیرم09355495476 با تشکر

محمد برجیان

سلام آقای زنده دل اگر شما میدانید که کتاب بیت الاحزان را از کجا می شود خرید به من یک پیام بدهید تا من با شما تماس بگیرم09355495476 با تشکر