امام رضا

                                      

                                          ((خواب غفلت))

 دلـا به كسب سعادت چـرا شتاب نـداري

غـم جوانـي و پـيري ز هيچ باب نداري

چه شد ترا كه محبان تمام رفت و تو تنها

خيال رحلت از اين منزل خراب نداري

متاع عمـر عزيز تو صرف شـد به بـطالت

بروزگار بجز ميل خورد و خواب نداري

زار تكاب معاصي هميشه بـيـخودو مستي

خـبر ز دوزخ و هنگامه ي عذاب نداري

پياده راهروان را بدور خود نـظري كن

هـميشه پا ابـدالـدهر در ركـاب نداري

براي زادره ((صامت))اي سرشنگ شتابي

بدا بحال تو اي ديده از چه آب نداري

                                                                                                                 

                                                                                                                  التماس دعا...

زنده ياد«صامت بروجردي»

به چاپ رسيده در كتاب مراثي ستارگان

درخشان قادسيه

((مژده ميلاد))

ساقي بـريـز بـاده،كـه آيـد نـگـار مـا

روشن شود بوقت سحر شام تار ما

مطرب بخوان ترانه و بكشن غـرور غـم

كه آيد به جزم ما صنم گلعذار ما

هردم سروش مژده دهد كه از فروغ يار

آمــد يـگانـه خـسرو با اقتدار ما

مـرغـان تـمام نـغمه سرايند زعشق گـل

چون بنگرندكه ماه ذي القعده گشته بهارما

شمس شموس زبـرج ولايت كند طـلوع

روشن شود ز طلعتش ليل و نهار ما

پا مي نهد به عـرصه  گيـتي سحر گهـان

از نسـل پاك فـاطمه آن افتخار ما

هشتم  امـام رهـبر ديـن  قبـله ي يـقين

نا مش هميشه هست به دنيا  شعارما

فـرخنـده بـاد مـولـد آن پـور مرتـضي

خـرم شـده زمقدم او ليل ونهار ما

اين شعرنـغز را كه ((غلامـي))سروده اي

گـردد قبول درگـه آن شهـريار ما

                                                                                                                  

                                                                                                                   التماس دعا...

غلامي

((لطف حق))

شافع امت رضاقدم زده برزمين                                نوررخش جلوه گرشده به عرش برين

هشتمين نورخدا     ايدازسوي سما     گشته روشن چشم ما

ياعلي موسي الرضا     ياعلي موسي الرضا

مدينه روشن شده زنور تا بنده اش                          شمس و قمر مزندبوسه بر آن ديده اش

غرق شادي شد جهان     مي شود دل شادمان     نور حق گشته عيان

ياعلي موسي الرضا     ياعلي موسي الرضا

نجمه ببالد به خود كه دلبرش آمده                       حـجت هشتـم رضـا نو ثـمرش آمـده

يا غريب الغربا     يا معين الضعفا     كن روا حاجات ما

ياعلي موسي الرضا     ياعلي موسي الرضا

نظر به ((فرزانه))كن زراه لطف وصفا                  زيـارت حـرمـت نـمـا نصـيب ازوفـا

اي هميشه يار ما     كن نظر يكدم بما      حق جدت مرتضي

ياعلي موسي الرضا     ياعلي موسي الرضا

التماس دعا ...

مسعود عسكري ((فـرزانه))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید